Tahan’ny harikarena faobe : vinavinaina hiakatra 4,2% amin’ny 2023

  • 16 novembre 2022
Ny fivoaran’ny toe-draharaha maneran-tany sy nasionaly dia nahazoana vinavina vaovao ho an’ny fitomboan’ny harikarena ho 4,2% ny taona 2022. Vinavinaina ho 4,9% kosa ny tahan’ny harikarena faobe ny taona 2023 araka ny voalaza ao amin’ny volavolan-dalàna laharana faha 017/2022 momba ny lalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakàna ho amin’ny taona 2023.
Araka ny fanazavana dia « Ireo fampiasam-bola maro isan-karazany izay hanomboka na hifarana ny taona 2023 (fampiasambola ataon’ny fanjakana ary iarahany amin’ny sehatra tsy miankina) dia tokony hahatratra ny vina napetraka. » Ireo tetik’asa fanajariana sy fanondrahana ireo faritra fambolena dia tokony hampiakatra ny tahan’ny famokarana ara-pambolena, toy ny vary, izay vinavinaina hiakatra 9% ny famokarana azy.
Io vinavina ho an’ny fitomboan’ny harikarena amin’ny 2023 io dia hotohanana amin’ny tahan’ny fampiasam-bola manodidina ny 25,3% an’ny harikarena faobe, 12,2% avy amin’ny fanjakana foibe ary 13,1avy amin’ny sehatra tsy miankina. Ny famatsiana ny fandaniam-bolam-panjakana dia iantohan’ny fampidiran-ketra anatiny izay mahatratra 12,1% ny tahany ny taona 2023, ary ireo fanampiana avy amin’ireo mpiara-miombon’antoka dia hahatratra 6,4% ny tahany.
Ny fanohizana ireo hetsika fametrahana indostria dia ahafahana mampihena ny fiankinan-doha amin’ny fanafarana entana avy any ivelany. Ny fanamboarana sy fanavaozana ireo foto-drafitr’asa fitaterana sy ny serasera ary ny fampandrosoana sy fanamorana ny tolotra angovo kosa dia hanome vahana kokoa ireo fampiasam-bola eo amin’ny sehatra tsy miankina.
Ho an’ny harena an-kibon’ny tany manokana dia mandrisika ny fampiharina ny lalana vaovao mifehy izay sehatra izany ity volavolan-dalàna ity. Izany dia mba hahafahana mamelona indray ny asa sy ny tombony azo amin’io sehatra io 2023 sy hisarihana ireo mpamatsy vola.
Partagez :
Mahandry