Rova  : “Na dia efa potika sy lavenona aza dia afaka atao ny manangana, manarina ny zavatra efa simba”

  • 19 juin 2023

28 taona aty aoriana vao tafatsangana indray ny rovan’i Madagasikara. Reharehantsika Malagasy izany ary vakoka hamelona indray ny fitiavan-tanindrazana ao am-pontsika hoy ny filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry nadritra ny lahateniny tamin’ny fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Rovan’I Madagasika ny 18 jona 2023.

Na dia efa potika sy lavenona aza dia afaka atao ny manangana, manarina ny zavatra efa simba. Na dia miaina ao anatin’ny fahantrana aza ny Malagasy tao anatin’ny fotoana maro dia afaka atao ny manarina, manorina ary manangana Madagasikara vaovao hoy hatrany ny filoham-pirenena.

Ny mpitondra dia mandalo, ny zavatra ataony dia mitoetra. Ny ataontsika izao dia mamelona ny tantara, mampiaina ny tantara ary indrindra tsy manadino ny tantara. Zava-dehibe ho an’ny tantara hoy ny filoha Rajoelina Andry, ny fitokanana ireo lapa maromaro.

Nasiana fanavaozana iray manontolo ity Rova ity. Voakasik’izany ny lapan’I Besakana, ny lapan’i Mahitsy ela fanjaka, ny lapan’i tranovola, ary ny lapan’i Manampisoa izay mbola asiana fanamboarana ny ao anatiny. Ny fitokanana ny kianja Masoandro dia hitondra masoandro ho an’i Madagasikara, fa hitondra masoandro ho an’ny fianakaviana tsirairay avy koa hoy izy.

Nanentanan’ny filohan’ny Repoblika ny vahoaka malagasy ny tenin’ny Praiminisitra Rainilaiarivony fahizay manao hoe: “tsy misy olona na iza na iza, hanafaka ao anatiko sy ao anatiny tia tanindrazana, ny fitiavan-tanindrazana izay miredareda ao am-pontsika; tsy misy olona afaka hanafaka ny maha malagasy antsika; tsy misy olona afaka hanafaka na hanolo ny ra mikoriana maha Malagasy ao anatintsika”. Tsy hanaiky ho zarazaraina isika, tsy hanaiky hampiadiana isika fa ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko antsika hanavotana ny firenena hoy izy.

Partagez :
mialy