MATSF: miroso amin’ny fanamorana ny fisitrahan’ny Malagasy tany.

  • 24 janvier 2023
Miroso mankany amin’ny fanatanterahana ny fizarana kara-tany faobe ho an’ny tantsaha ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny Fananan-tany. Nambaran’ny minisitra Ramaholimasy Holder androany 24 janoary nandritry ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety fa afaka manomboka amin’ny fanatanterahana izany ny minisitera hiaididiany. Mamaritra ny fombafomba hanatanterahana izany ny didim-panjakana vao nankatoavin’ny filan-kevitry ny governemanta ny 11 janoary teo.
Araka ny fantatra, ny 70 isan-jaton’ ny Malagasy dia tantsaha avokoa. “Tsy ahatratra ny fahavitan-tena ara-tsakafo isika raha ireo no tsy voakarakara’ hoy ny minisitra. Afaka misitraka ny karan-tany faobe ny tantsaha namboly tamin’ny toerana iray nandritry ny 5 taona na mihoatra araka ny didy fampiharana ny làlana N°2022-013, mikasika ny tanin’olon-tsotra tsy vita titra.
Ny tany homena ny tantsaha dia : tany tsy vita titra na kadasitra , tany tsy misy tompony, tsy tanim-panjakana, tany tsy misy fiangonana, sy misy fasandrazana, tsy tafiditra ao anatin’ny valan-javaboahary. Voalaza koa fa velaran-tany latsaky ny 10ha, andrenivohitra na ambanivohitra ihany no homena azy ireo.
Miantso ny tomponandraikitra rehetra isan’ambaratonga toy ny kaominina sy ny faritra ny minisitera amin’ny fanatanterahana ity fizarana karan-tany faobe ity. Miantso koa ny tantsaha hanatona ny tomponandraikim-panjakana amin’ny toerana misy azy avy.
Ankoatra izay, efa vonona koa ny sary amin’ny zanabolana na “image satellitaire” ho an’ny faritra 23 eto Madagasikara hanamorana ny asa.
Raha tsiahivina, manana tanjona hanolotra karan-tany faobe mitotaly 2 tapitrisa isa ny fanjakana hatramin’ny 31 desambra 2023 araka ny nolazain’ny Filohan’ny repoblika Rajoelina Andry ombieny ombieny. Tokony hizara karan-tany 1tapitrisa isan-taona kosa ny mpitondra mifandimby eo.
Manana sombin-tany 10 tapitrisa Ha i Madagasikara, ny 20 isan-jato amin’ireo ihany no voasoratra amin’ny tompony raha tsy vita na inona na inona ny 80 isan-jato. Anisan’ny mahazo tombony manokana amin’ny fizarana karan-tany faobe ny faritra Anosy, Androy ary Atsimo Andrefana. Tafiditra ao anatin’izany ireo mpifindra monina avy any Atsimo niazo an’i Menabe Antimena izay hafindra any Bezeky.
Partagez :
Mahandry