Mampandroso ny sehatry ny fampianarana ny fametrahana ny PSE

  • 4 novembre 2021

Nisy ny ezaka efa vita, nisy ny mbola atao ary misy ny tondrozotra apetraka raha ny ‘teti-pivoarana ho an’ny fanabeazana na “Plan sectoriel de l’éducation” no resahina.

Manampy betsaka amin’ny fampandrosoana ny sehatry ny fampianarana ny fametrahana ny PSE. In- droa isan-taona dia ny volana martsa sy ny volana oktobra no mihaona ny mpisehatra rehetra amin’ny fampianarana manao tombana. Noho ny valanaretina “coronavirus” dia tsy voahaja ireo daty ireo. Lohahevitra fito no nodinihina tamin’ny volana jolay.

Amin’izao kosa dia avoitra ny resaka ara-teknika sy ara-bola. Mpisehatra amin’ny fanabeazana miisa 350 no iara-handinika ny momba izany androany 4 novambra sy rahampitso 5 novambra. Ho an’ny androany , ny resaka ara-teknika no resahina. Nomen-danja ao amin’ny PSE ny fampidirana an-tsekoly sy ny fitoviana, ny kalitaon’ny fanabeazana ary ny fitantanana sy ny rafi-pitantanana. Niainga tamin’ny vina napetraka tamin’ny taona 2017 sy tokony nenjehina tamin’ny taona 2018 ary notovanana ny taona 2020 no natambatra ary nampitahaina nanerana ny faritra 23 ny 2021.

Anisan’ny tondro afaka ampitahana ny zava-bita sy ny mbola tokony hotratrarina ohatra ny tsy fandoavam-bola amin’ny fidirana an-tsekoly, ny fametrahana ny “caisse école’ izay tsy hajanona any amin’ny fanabeazana fototra fa toizana eny amin’ny kolejy. Eo koa ny fanatsarana ny fandaharam-pianarana, ny fampiofanana, ary farany ny fametrahana ny Feffi izany hoe iaraha-mitantana ny sekoly araka ny nambaran’i Rakotondravaly Tiana Désiré, ” coordinateur national de la cellule de coordination sectorielle de l’éducation” 22 isan-jaton’ny ankizy no tokony mbola hampidirina an-tsekoly eny amin’ny fanabeazana fototra, 36% eny amin’ny kolejy ary 66% amin’ny lisea raha ny nambaran’ny solotenan’ny UNICEF, Jean François B.

Partagez :
Mahandry