Lahatenin’ny vadin’ny filoha, Mialy Rajoenina nandritra ny fanamarihana ny 8 marsa 2024

  • 8 mars 2024

8 marsa 2024 : “Vehivavy miarina sy miray hina, firenena mandroso”

“Loharano nipoirana nampisy ahy sy ianao, nisintona niafy tsy nitaraina mba hanam-piainam-baovao. Vehivavy miarina sy miray hina tsy mihemotra fa vonona ny hiroso fankatahaka amin’ny firaisankina mba  hanana firenena mandroso”. Izany no nanokafan’ny vadin’ny filoham-pirenena, Mialy Rajoelina nandritra lahateniny androany tamin’ny ny fankalazana ny andro iraisam-pierenena ho an’ny vehivavy tany Toamasina.

« Izany tonokalo izany no fehezam-bonikazo endrika hiarahabana amin-karavoana antsika Andriambavilanitra nahatratra ny andro iraisam-pirenana ho an’ny zon’ny vehivavy. Natokana ho antsika ny andron’ny valo marsa andro izay manandanja lehibe ho antsika koa akory lahaly eee »

« Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika noho ny fitahiny fa indridra ny nanomezany antsika izao andro tsara sy mibaliaka izao mankasitraka anareo viavy jiaby mbamin’ny lafivalon’ny nosy manotrona mankalaza ary mandray anjara amin’izao  fotoan-dehibe eto Toamasina izao.

Ny fahatongavantsika maro tahaka izao dia fanehoantsika ny fiaraha mientana sy ny firaisankina ho fanomezan-danja ny vehivavy. Ny ady nohatrehintsika dia ho an’ny fitovian-jo sy  fampanajana ny zontsika vehivavy”.

“Amin’ity andro miavaka ity dia asandratro avo ny voninahitry ny vehivavy. Ny vehivavy tsirairay avy dia samy miatrika sedra.Ny vehivavy dia matsilo saina mikatsaka hatramin’ny fivoarana ho fanatsarana ny fiainany sy ny tokony misy azy. Ny vehivavy dia manana ny fitiavana izay lalimpaka ao am-pony na dia misy aza ireo ratra.Ny vehivavy dia manana fo mangoraka sy mahatsapa ny olan’ny hafa.

“Ny  vehivavy dia manana ny maha izy azy. Izany herimpo sy tanjatsaina izany no mapiavaka antsika amin’ireo lehilahy. Nosafidiana tamin’ity valo  marsa ity ny lohahevitra manao hoe:”Vehivavy miarina sy miray hina,firenena mandroso”

“Iaraha mahita ny ezaka ataon’ny vehivavy malagasy izay mivoatra sy miarina amin’ny sehatra samy  hafa eo anivon’ny fiaraha monina sy ny firenena. Isika vehivavy mikarakara tokatrano; Tantsaha mpamokatra,mpampianatra,mpanao  asatanananmpanasa lamba, ireo vehivavy miezaka mitady sy milofo isanandro mba hamelomana ny ankohonany”.

Ankehitriny efa maro ireo vehivavy mitana ny andraikitra ambony izay noheverina taloha fa andraikitra natokana hoan’ny lehilahy irery ihany.

“Eto Madagasikara zao   dia efa maro ireo vehivavy mpitantana orinasa, mpanamory fiaramanidina, mpitandro filaminana,mpitsabo mpandidy, mpanao fanatanjahantena sy ny maro hafa ,manaporofo izany fa miha mivoatra ny fiainan’ny olona na dia  tsy mbola tratra aza ny tanjona”.

“Ny  rotorotom-painana dia manefy ny tsirairay hikatsaka ny maha mety ny tokatranony, laharam-pahamehana ny fampivoaran’ny vehivavy amin’ny fanatanterahana ireo tetikasa ahafahany miarina,ahafahany mahaleotena ,ahafahany mitondra anjara biriky amin’ny fampandrosoana ny firenena. Raha tiana ho tenteraka izany dia ilaina ny fahasahiantsika vehivavy koa andao ary isika hifanome tanana sy  hifampisontina miakatra”.

“ Resy  lahatra aho fa isika vehivavy dia afaka mitondra fiovana ho an’ny tsaratsara kokoa”.

“Ahoana anefa no hanatanterahana izany ,manentana antsika ray amandreny hanohana ny zanantsika vavy mba  hamita ny fianarany hatramin’ny farany mba ahafahany manantanteraka ny nofinofiny.

Atsaharo ny fanesorana  an-daharana ny zanantsika vavy an-tsekoly, adidintsika ray amandreny ny manabe ny zanatsika lahy hanaja sy hanome lanja ny vehivavy.

Andraikintsika ihany koa ny miahy ny fahasalamn’ny zanantsika  satria sarobidy ireny,tomady sy salama ny zaza vita vakisiny  koa mamporisika antsika hitondra ny zaza atao vakisiny mba hiarovana azy ireo   amin’ny aretina maro, aleo misoroka ny aretina amin’ny alalan’ny vakisiny, toy izay mitsabo. Ary fantaro fa maimaimpoana ny fanaovam-bakisiny manerana ireo toeram-pitsaboana sy hopitalim-panjakana”.

“Ho fitsinjovana ny fahasalaman’ny mponina dia natao ny adiany faha 23 ny “Caravane medicale sarobidy ny aiko” niainaga tao Antananarivo izy ireo tamin’ny zoma voalahan’ny volana Marsa,nandalo tao Moramanga, Brickavile sy fenerive Est ary nipaka teto Toamasina.

Nanodidina ny iray hetsy ireo mponina nisitraka ny fitsaboana, fizaham-pahasalamana sy fandraisana an-tanana maimaim-poana. Eto dia tiako ho singanina manokana ireo vehivavy izay misehatra, ireo vehivavy izay nanolontena nanatanterahana iny Caravane médicale iny; miisa 153 izy ireo.  Tolorana fisaorana ihany koa ireo rehetra niara nisalahy sy ireo mpiara miombon’antoka nandray anjara tamin’izany”.

Iray amin’ireo tena imasoako sy miraikitra ato am-poko, ny ady amin’ny herisetra, ny fanolanana sy ny habibiana atao amin’ny zaza sy ankizy izay mahazo vahana amin’ny trangam-piaraha-monina ankehitriny.

“Matetika dia ireo ao anatin’ny fianakaviana ihany toy ny Raikely, ny iray tampo amin’ny ray amandreny, ny Raibe eny na ny Ray niteraka mihitsy aza no nahavanon-doza. Misy ireo zaza vao amam-bolana, potika tanteraka, nisy izay namoy ny ainy tsy fidiny noho ny filandratsy tsy voafehy. Mitondra vohoka tsy fidiny ireo zaza tsy ampy taona, mitondra takaitra ara-tsaina izay manohitohina ny fahafahany manohy ny fianarany, potika tanteraka ny hoaviny sy ny fiainan’izy ireo”.

 

“Mijoro aho mitondra ny feon’ireo  zaza tsy manan-tsiny,tsy  afaka miteny na mandà,ireo ankizy sy tanora voatery mangina noho ny tahotra na ny fandrahonana”.

“Melohako ny herisetra, melohako ny fanolanana, melohako ny habibiana satria ny fanolanana dia fanosihosena ny maha olona ; ny fanolana dia fanitsakitsahina ny zon’olombelona , ny fanolanan dia famotehina ny hoavin’ireo zaza sy ankizy tsy manan-tsiny. Koa manentana antsika rehetra aho hiray feo ka hiteny mafy dia mafy hoe “Melohiko ny herisetra”, “Melohiko ny fanolanana”, “Melohiko ny habibiana”. Vonona hatrany aho hanohy ny ady ho amin’ny famongora ny fanolanana sy ny habibiana atao amin’ny zaza sy ny ankizy ary  ho raisiko an-tanana ny fitsaboana ireo zaza sy ankizy hiaran’ny fanolanana”.

“Anio aho dia manao antso avo ho antsika Reny rehetra hijoro hiaro ireo zanantsika amin’ny maha Reny ahy, amin’ny maha Reny antsika noho ireo ratra vokatry ny herisetra atao amin’ireo zaza tsy manantsiny, tsy misy afaka hanarina sy hanaisotra ireo takaitra atao azy ireo ary manao antso avo antsika rehetra hanatevin-daharana, miantso ny Raiamandreny ,ny fiarahamonina, ny mpanabe, ny mpiantsehatra ara-tsosialy,ny fiarahamonim-pirenena, ny mpitandro filaminana, ny mpitsara,ny mpiaro ny zon’olombelona, ny fanjakana hifanome tanana hiaro ny zanantsika hiady amin’ny herisetra   sy ny fanolanana”.

“Mangataka ireo manam-pahefana tsy hanisy indrafo satria tsy misy manamarina ny habibina izay hatao amin’ireo zaza ary hampihatra ny lalàna velona sy hanome sazy henjana ireo meloka sy mpanao habibiana rehetra”.

 

Crédit photo : ACCESS

Partagez :
Njaka Randria