Jono : voarara manomboka amin’ny oktobra ny fanjonoana “Orantsimba” sy “Drakaka”

  • 22 septembre 2021

Voarara manomboka ny voalohan’ny volana oktobra 2021 misasak’alina, hatramin’ny 31 desambra ny fanjonoana, ny fivarotana, ny fividianana sy ny fitaterana ny « Orantsimba » (langoustes) amin’ny endriny rehetra   manerana ny faritra Atsinanana, Analanjirofo, Sava, Diana, Sofia, Boeny, Melaky, menabe ary Atsimo Andrefana.

Voarara manomboka ny 16 oktobra kosa, amin’ny misasak’alina hatramin’ny 15 desambra ny fanjonoana, ny fanangonana, ny fivarotana, ny fividianana, ny fitaterana, ny fitehirizana ary ny fanondranana ny drakaka (Scylla serrata) amin’ny endriny rehetra manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara.

Arak’izany, tsy maintsy manao fanambarana ny tahiry ananany ny datin’ny 30 septambra amin’ny Foibem-paritry ny Jono sy Toe-karena manga akaiky azy indrindra ny mpandraharaha rehetra momba ny orantsimba, na orinasa mpanjono, na mpanangom-bokatra, na fivarotana hazandrano, farafahatarany ny 9 oktobra 2021.

Notsipihin’ny ministera ihany koa fa tsy maintsy manafoana ny tahiry ao aminy mialoha io daty fikatonna io ny mpandraharaha rehetra momba ny drakaka velona.  Ho an’ny mpandraharaha rehetra momba ny drakaka mivaingana amin’ny endriny rehetra kosa dia tsy maintsy manao fanambarana ny tahiry ananany ny datin’ny 15 oktobra, sy ny tetiandro fandefasana ny tahiry anay amin’ny Foibem-paritry ny Jono sy ny Toekarena manga akaiky azy indrindra, farafahatarany ny 22 oktobra 2021. Tsy maintsy atao mialoha ny 31 oktobra 2021 ny fandefasana sy ny fanondranana ireo vokatra ireo.

Voafaritry ny didim-pitondrana laharana faha 22.529/2020 tamin’ny 14 oktobra 2020 izany fepetra mamaritra ny fitrandrahana ny drakaka (scylla serrata) izany, raha toa ka ny didim-panjakana laharana faha 2017-854 tamin’ny  28 septambra 2017 no mamaritra ny fotoam-pitrandrahana orantsimba ity.

Partagez :
Mahandry