Fehezan-dalàna momba ny harena an-kibon’ny tany: nolanin’ny solombavambahoaka araka ny fanitsiana nataon’ny loholona.

  • 7 juin 2023
Nodinihina fanindroany ary lany teo anivon’ny Antenimieram-pirenena androany 7 jona 2023 ny volavolan-dalàna laharana faha 005/2023 mikasika ny fanavaozana ny fehezan-dalàna momba ny harena an-kibon’ny tany.
Nolanin’ny solombavambahoaka araka ny fanitsiana sy fanovana nentin’ny loholona izany.
Andininy sivy sy toko iray no nitondran’ny Antenimierandoholona fanovana sy fanitsiana ny zoma 19 may 2023 teo. Anisan’ny nisongadina tamin’ny fanovana nentina ny momba ny fanomezan-dalana hitrandraka harena an-kibon’ny tany sy ny fitsinjarana ny tamberimbidy ho an’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-mahefana ary ny fizarana ny anjara vola ho an’ny faritany mandra-piandry ny fametrahana ity rafitra ity.
Novaina ho toy izao ny fitsinjarana ny tamberimbidy: 10% ho an’ny « Fonds National de Péréquation »; 90% ho an’ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana, izay mitsinjara ho 60% ho an’ny kaominina voakasiky ny tetikasa, 30% ho an’ny faritra, 10% ho an’ny Faritany.
Anisan’ny ady hevitra nisongadina androany ny mikasika ny fampandalovana ny tamberimbidy amin’ny Tahirimbolam-panjakana foibe alohan’ny hiverenany amin’ny Vondrom-bahoakam-paritra itsinjaram-mahefana.
Partagez :
Romuald